Fact sheets

We have a range of fact sheets available to help you understand the risks associated with gambling and explore ways to tackle the topic.

The facts about gambling and young people

The facts about how gambling has changed

Talking to teenagers about gambling

The facts about staying safe online

Teenage gambling signs to look out for

Translated versions are available for download in the following languages:

Arabic

اهنم رذحلا يخوت كيلع تاملاع نوقهارملاو رامقلا (PDF - 266.5 KB)
بابشلاو رامقلا نع قئاقح   (PDF - 308.7 KB)
تارييغتلا رامقلا ىلع ةئراطلا لوح قئاقح (PDF - 313.8 KB)
نيقهارملا عم رامقلا نأشب ثدحتلا (PDF - 330.6 KB)

Chinese

青少年賭博需要注意的跡象 (PDF - 257.9 KB)
解說資料賭博與 青少年 (PDF - 301.5 KB)
解說資料賭博 的演變 (PDF - 326.2 KB)
與孩子探討賭博問題 (PDF - 289.2 KB)

Indonesian

PERJUDIAN REMAJA TANDA-TANDA YANG PERLU DIPERHATIKAN (PDF - 161.6 KB)
FAKTA TENTANG PERJUDIAN DAN KAUM MUDA (PDF - 167.8 KB)
FAKTA TENTANG BAGAIMANA PERJUDIAN TELAH BERUBAH (PDF - 168.2 KB)
BERBICARA PADA KAUM REMAJA TENTANG PERJUDIAN (PDF - 167.4 KB)

Korean

십대 청소년 도박 주의해야 할 징후 (PDF - 210.7 KB)
정보 안내 도박과 청소년 (PDF - 235.4 KB)
정보 안내 도박의 변천 과정 (PDF - 244.2 KB)
도박에 관해 십대 자녀와 대화하기 (PDF - 230.5 KB)

Vietnamese

THANH THIẾU NIÊN CỜ BẠC NHỮNG DẤU HIỆU NÊN ĐỂ Ý (PDF - 160.1 KB)
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CỜ BẠC VÀ THANH THIẾU NIÊN (PDF - 166.2 KB)
THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ CỜ BẠC ĐÃ BIẾN ĐỔI THẾ NÀO (PDF - 169.2 KB)
NÓI CH UYỆ N VỚI THANH THIẾU NIÊN VỀ CỜ BẠC (PDF - 166.2 KB)